OFERTA NA WYKONANIE POMIARÓW ELEKTRYCZNYCH

odbiorczych i okresowych pomiarów ochronnych w instalacjach elektrycznych o napięciu znamionowym do 1 kV

Aby wyjść naprzeciw potrzebom Klienta w 2013 roku Firma DAREL poszerzyła swoją działalność o usługi elektryczne, teletechniczne, alarmowe i przeciw pożarowe. Pomimo krótkiego pobytu i działalności na rynku zaczęliśmy wykonywać i pełnić nasze usługi na rynku Polskim bardzo prężnie i rozwojowo. Najważniejszym celem firmy jest zdobywanie coraz większych kwalifikacji i przekładanie ich na poziom wykonywanych usług. Doświadczenie oraz profesjonalne, bezpieczne i zgodnie z przepisami, wykonywanie swoich zadań pozwoliło na stworzenie firmy elektrycznej, teletechnicznej, skierowanej do ludzi, którzy dążąc do sukcesu chcą współpracować z firmami świadczącymi usługi o jak najwyższym poziomie.

Oferując kompleksową obsługę związaną z zapewniamy klientom szeroką gamę produktów.

Naszymi klientami są m.in. instytucje budżetowe i inne np.:

·        AC i STAG – Białystok http://www.ac.com.pl/

·        Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa http://www.arimr.gov.pl/

·        Centrum Edukacji i Kultury Muzułmańskiej Tatarów Polskich w Kruszynianach http://www.kruszyniany.com.pl/

·        CBA w Białymstoku http://www.cba.gov.pl/

·        ChM – Lewickie http://chm.eu/

·        Galeria im.Sleńdzińskich w Białymstoku http://galeriaslendzinskich.pl/

·        KAN – Białystok http://pl.kan-therm.com/

·        Szkoła Podstawowa Nr 2, 49 i ZS nr 2, 6 w Białymstoku

·        LOGIQ-ROŻKO w Koluszkach http://logiq.com.pl/

·        Urząd Miejski w Wasilkowie http://www.wasilkow.pl/

·        Urząd Miejski w Supraślu http://www.suprasl.pl/

·        Uniwersytet Medyczny w Białymstoku http://www.umb.edu.pl/

Zaś stałymi partnerami:

·        ELAM – Białystok www.elam.pl

·        KONRYS – Białystok http://www.konrys.com.pl/

·        NIKOL – Białystok http://www.rekuperatory-nikol.pl/

·        ELEKTROKOMPLEX / IBDA – Białystok http://www.elektrokomplex.pl/

·        HYDROBUD – Białystok http://www.hydrobud.bialystok.pl/

·        UNICELL – Wasilków http://www.unicell.pl/

·        UNIBUD - Bielsk Podlaski  http://unibep.pl/

·        NORDHUS – Bielsk Podlaski http://www.nordhus.com.pl/index.html

·        UNIHOUSE – Bielsk Podlaski  http://unihouse.pl/

·        DANWOOD – Bielsk Podlaski http://www.danwood.pl/

 

Zdobyte zaufanie oraz pełna obsługa 24h a także wysoki poziom obsługi pozwala nam na uzyskiwanie coraz większej liczby stałych klientów, do których chcemy zaliczyć i Ciebie.

Zapraszamy do współpracy z nami.

1.     Cel pomiarów:

·        diagnostyka prewencyjna

o   wczesne wykrywanie zagrożeń pożarowych pochodzących od instalacji elektrycznych, oświetleniowych i grzewczych,

·        realizacja wytycznych  (zgodnie z PN-IEC 60364-6-61) dot.okresowego sprawdzania i prób, które powinny obejmować co najmniej:

o   oględziny dotyczące ochrony przed dotykiem bezpośrednim i ochrony przeciwpożarowej;

o   pomiary rezystancji izolacji;

o   badania ciągłości przewodów ochronnych;

o   badania ochrony przed dotykiem pośrednim;

o   próby działania urządzeń różnicowoprądowych.

·        ocena jakości wykonanych prac remontowych i budowlanych (zgodnie z PN-IEC 60364-6-61)

·        aktualizacja dokumentacji :

o   każda praca pomiarowo-kontrolna (sprawdzenie odbiorcze lub okresowe) jest zakończona wystawieniem protokołu z przeprowadzonych badań i pomiarów

 

2.     Opis wykonywanych pomiarów:

·        pomiary ochrony przeciwporażeniowej ,

·        pomiary rezystancji izolacji obwodów,

·        pomiary zabezpieczeń różnicowoprądowych,

·        pomiary natężenia oświetlenia,

·        pomiary ciągłości PE i małych rezystancji,

·        pomiary stanu instalacji odgromowych,

·        próby funkcjonalne instalacji.

·        opracowanie i interpretacja wyników pomiarów,

·        zalecenia działań profilaktycznych

3.     Szacunkowy koszt pomiarów.

 

 

Rodzaj pomiaru

zł/szt.netto

1

Pomiar ochrony przeciwporażeniowej (zerowanie)

3,5

2

Pomiar ciągłości przewodów ochronnych

3,0

3

Pomiar rezystancji izolacji przewodów - obwód 1faz.

6,5

4

Pomiar rezystancji izolacji przewodów - obwód 3faz.

13,0

5

Pomiar rezystancji uziemień ochronnych

25,0

6

Pomiar rezystancji uziemień odgromowych

20,00-80,00

7

Pomiar i badanie wyłączników różnicowoprądowych

7,0

8

Pomiar natężenia i równomierności oświetlenia

7,5

9

Oględziny instalacji elektrycznej

3,0

 

W zależności od rzeczywistego zakresu, szczegółowości analiz oraz częstotliwości prac ceny są ustalane indywidualnie.

Częstość wykonywania okresowych pomiarów i badań

Norma PN-IEC 60364-6-61 wymaga, aby okresowe sprawdzania i próby instalacji elektrycznych były wykonywane w ciągu najkrótszego okresu po sprawdzeniu odbiorczym, który wynika z charakteru instalacji, eksploatacji i warunków środowiskowych w jakich eksploatowane są urządzenia. Najdłuższy okres między badaniami ustalony przez Ustawę Prawo Budowlane [15.17.] wynosi 5 lat. W załączniku omówiono przypadki, w których występuje wyższe ryzyko i zalecany jest krótszy czasokres badań i przeglądów. Należą do nich:

 

W zależności od warunków środowiskowych należy stosować różne okresy. Częstość badań należy ustalić w oparciu o wymagania Ustawy Prawo Budowlane [15.17], Ustawy Prawo Energetyczne [15.18], wymagania przepisów o ochronie przeciwporażeniowej [15.1] i przeciwpożarowej [15.21] oraz o zasady wiedzy technicznej.

Tabela 1. Zalecane czasokresy pomiarów eksploatacyjnych urządzeń i instalacji elektrycznych  

Rodzaj pomieszczenia

Okres pomiędzy kolejnymi sprawdzaniami

skuteczności ochrony przeciwporażeniowej

rezystancji izolacji
instalacji

1. O wyziewach żrących

nie rzadziej niż co 1 rok

nie rzadziej niż co 1 rok

2. Zagrożone wybuchem

nie rzadziej niż co 1 rok

nie rzadziej niż co 1 rok

3. Otwarta przestrzeń

nie rzadziej niż co 1 rok

nie rzadziej niż co 5 lat

4. Bardzo wilgotne o wilg. ok. 100%
    i wilgotne przejściowo 75 do 100%

nie rzadziej niż co 1 rok

nie rzadziej niż co 5 lat

5. Gorące o temperaturze powietrza
    ponad 35 oC

nie rzadziej niż co 1 rok

nie rzadziej niż co 5 lat

6. Zagrożone pożarem

nie rzadziej niż co 5 lat

nie rzadziej niż co 1 rok

7. Stwarzające zagrożenie dla ludzi
    (ZL I, ZL II, ZL III)

nie rzadziej niż co 5 lat

nie rzadziej niż co 1 rok

8. Zapylone

nie rzadziej niż co 5 lat

nie rzadziej niż co 5 lat

9. Pozostałe nie wymienione

nie rzadziej niż co 5 lat

nie rzadziej niż co 5 lat


W oparciu o wymagania nie obowiązującego obecnie zarządzenia MGiE z 1987 r. wszystkie urządzenia i instalacje elektryczne można podzielić na cztery grupy w zależności od warunków środowiskowych w jakich są eksploatowane i wymaganej częstości badań (tabela1).

 

 

·        1 grupa - urządzenia i instalacje badane w pełnym zakresie nie rzadziej niż co rok,

·        2 grupa - urządzenia i instalacje badane pod względem bezpieczeństwa przeciwporażeniowego nie rzadziej niż co rok i pod względem bezpieczeństwa przeciwpożarowego, przez pomiar rezystancji izolacji nie rzadziej niż co 5 lat,

·        3 grupa - urządzenia i instalacje badane pod względem bezpieczeństwa przeciwporażeniowego nie rzadziej niż co 5 lat i pod względem bezpieczeństwa przeciwpożarowego,nie rzadziej niż co rok

·        4 grupa - urządzenia badane w pełnym zakresie, nie rzadziej niż co 5 lat.

Ponieważ nie ma obecnie aktu normatywnego określającego czasokresy okresowego wykonywania pomiarów i badań, zgodnie z wymaganiem Rozporządzenia Ministra Gospodarki z 25 września 2000 r. w sprawie szczegółowych warunków przyłączenia podmiotów do sieci elektroenergetycznych, podmioty zaliczane do grup przyłączeniowych I-III i VI opracowują instrukcję ruchu i eksploatacji. Zgodnie z wymaganiem Rozporządzenia Ministra Gospodarki [15.24] z 25 września 2000 r. podmioty zaliczane do grup przyłączeniowych IV i V opracowują instrukcję eksploatacji. Instrukcje te powinny określać zakres, procedury i czynności związane z ruchem i eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci elektroenergetycznych. Powinny w instrukcjach być podane czasokresy badań okresowych dostosowane do warunków środowiskowych panujących w danym zakładzie. Omawiane instrukcje powinny być zatwierdzone przez Dyrektora Zakładu, co znacznie ułatwia prawidłową eksploatacje urządzeń w danym zakładzie.

Kwalifikacja budynków i pomieszczeń ze względu zagrożenia dla ludzi zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. [15.19]:
Budynki oraz części budynków stanowiące odrębne strefy pożarowe, określone jako ZL, zalicza się do jednej lub do więcej niż jedna spośród następujących kategorii zagrożenia ludzi:

ZLI – zawierające pomieszczenia przeznaczone do jednoczesnego przebywania ponad 50 osób nie będących ich stałymi użytkownikami, a nie przeznaczone dla przede wszystkim do użytku ludzi o ograniczonej zdolności poruszania się,

ZLII – przeznaczone przede wszystkim do użytku ludzi o ograniczonej zdolności poruszania się, takie jak szpitale, żłobki, przedszkola, domy dla osób starszych,

ZLIII – użyteczności publicznej nie zakwalifikowane do do ZLI i ZL II,

ZL IV – mieszkalne, 

ZL V – zamieszkania zbiorowego, nie zakwalifikowane do ZLI i ZL II,

Bezpieczeństwo przeciwpożarowe zależy od prawidłowego doboru przekroju przewodów, doboru  zabezpieczeń oraz od warunków chłodzenia przewodów i aparatury. Bezpieczeństwo przeciwpożarowe sprawdzamy przez kontrolę stanu izolacji przez jej oględziny, przez pomiar jej rezystancji, przez sprawdzenie czy zabezpieczenia są prawidłowo dobrane do aktualnych warunków obciążeniowych i czy spełnione są warunki chłodzenia urządzeń nagrzewających się podczas pracy - czy otwory i kanały wentylacyjne są drożne i nie uległy zatkaniu. Skuteczność ochrony przeciwporażeniowej polepsza skuteczność ochrony przeciwpożarowej.