1.    Cel pomiarów:

diagnostyka prewencyjna

ü  wczesne wykrywanie zagrożeń pożarowych pochodzących od instalacji elektrycznych, oświetleniowych i grzewczych,

realizacja wytycznych  (zgodnie z PN-IEC 60364-6-61) dot.okresowego sprawdzania i prób, które powinny obejmować co najmniej:

ü  oględziny dotyczące ochrony przed dotykiem bezpośrednim i ochrony przeciwpożarowej;

ü  pomiary rezystancji izolacji;

ü  badania ciągłości przewodów ochronnych;

ü  badania ochrony przed dotykiem pośrednim;

ü  próby działania urządzeń różnicowoprądowych.

ocena jakości wykonanych prac remontowych i budowlanych (zgodnie z PN-IEC 60364-6-61)

aktualizacja dokumentacji :

ü  każda praca pomiarowo-kontrolna (sprawdzenie odbiorcze lub okresowe) jest zakończona wystawieniem protokołu z przeprowadzonych badań i pomiarów

2.    Opis wykonywanych pomiarów:

ü  pomiary ochrony przeciwporażeniowej ,

ü  pomiary rezystancji izolacji obwodów,

ü  pomiary zabezpieczeń różnicowoprądowych,

ü  pomiary natężenia oświetlenia,

ü  pomiary ciągłości PE i małych rezystancji,

ü  pomiary stanu instalacji odgromowych,

ü  próby funkcjonalne instalacji.

ü  opracowanie i interpretacja wyników pomiarów,

ü  zalecenia działań profilaktycznych

 

3.    Szacunkowy koszt pomiarów.

 

Rodzaj pomiaru

zł/szt.netto

1

Pomiar ochrony przeciwporażeniowej (zerowanie)

3,5

2

Pomiar ciągłości przewodów ochronnych

3,0

3

Pomiar rezystancji izolacji przewodów - obwód 1faz.

6,5

4

Pomiar rezystancji izolacji przewodów - obwód 3faz.

13,0

5

Pomiar rezystancji uziemień ochronnych

25,0

6

Pomiar rezystancji uziemień odgromowych

20 - 80

7

Pomiar i badanie wyłączników różnicowoprądowych

7,0

8

Pomiar natężenia i równomierności oświetlenia

7,5

9

Oględziny instalacji elektrycznej

3,0

 

W zależności od rzeczywistego zakresu, szczegółowości analiz oraz częstotliwości prac ceny są ustalane indywidualnie.

 

4.    Częstość wykonywania okresowych pomiarów i badań

Norma PN-IEC 60364-6-61 wymaga, aby okresowe sprawdzania i próby instalacji elektrycznych były wykonywane w ciągu najkrótszego okresu po sprawdzeniu odbiorczym, który wynika z charakteru instalacji, eksploatacji i warunków środowiskowych w jakich eksploatowane są urządzenia. Najdłuższy okres między badaniami ustalony przez Ustawę Prawo Budowlane [15.17.] wynosi 5 lat. W załączniku omówiono przypadki, w których występuje wyższe ryzyko i zalecany jest krótszy czasokres badań i przeglądów. Należą do nich:

 

W zależności od warunków środowiskowych należy stosować różne okresy. Częstość badań należy ustalić w oparciu o wymagania Ustawy Prawo Budowlane [15.17], Ustawy Prawo Energetyczne [15.18], wymagania przepisów o ochronie przeciwporażeniowej [15.1] i przeciwpożarowej [15.21] oraz o zasady wiedzy technicznej.

Tabela 1. Zalecane czasokresy pomiarów eksploatacyjnych urządzeń i instalacji elektrycznych i wymaganej częstości badań (tabela1).

Rodzaj pomieszczenia

Okres pomiędzy kolejnymi sprawdzaniami

skuteczności ochrony przeciwporażeniowej

rezystancji izolacji
instalacji

1. O wyziewach żrących

nie rzadziej niż co 1 rok

nie rzadziej niż co 1 rok

2. Zagrożone wybuchem

nie rzadziej niż co 1 rok

nie rzadziej niż co 1 rok

3. Otwarta przestrzeń

nie rzadziej niż co 1 rok

nie rzadziej niż co 5 lat

4. Bardzo wilgotne o wilg. ok. 100%
    i wilgotne przejściowo 75 do 100%

nie rzadziej niż co 1 rok

nie rzadziej niż co 5 lat

5. Gorące o temperaturze powietrza ponad 35 oC

nie rzadziej niż co 1 rok

nie rzadziej niż co 5 lat

6. Zagrożone pożarem

nie rzadziej niż co 5 lat

nie rzadziej niż co 1 rok

7. Stwarzające zagrożenie dla ludzi
    (ZL I, ZL II, ZL III)

nie rzadziej niż co 5 lat

nie rzadziej niż co 1 rok

8. Zapylone

nie rzadziej niż co 5 lat

nie rzadziej niż co 5 lat

9. Pozostałe nie wymienione

nie rzadziej niż co 5 lat

nie rzadziej niż co 5 lat

·         1 grupa - urządzenia i instalacje badane w pełnym zakresie nie rzadziej niż co rok,

·         2 grupa - urządzenia i instalacje badane pod względem bezpieczeństwa przeciwporażeniowego nie rzadziej niż co rok i pod względem bezpieczeństwa przeciwpożarowego, przez pomiar rezystancji izolacji nie rzadziej niż co 5 lat,

·         3 grupa - urządzenia i instalacje badane pod względem bezpieczeństwa przeciwporażeniowego nie rzadziej niż co 5 lat i pod względem bezpieczeństwa przeciwpożarowego, nie rzadziej niż co rok

·         4 grupa - urządzenia badane w pełnym zakresie, nie rzadziej niż co 5 lat.

Ponieważ nie ma obecnie aktu normatywnego określającego czasokresy okresowego wykonywania pomiarów i badań, zgodnie z wymaganiem Rozporządzenia Ministra Gospodarki z 25 września 2000 r. w sprawie szczegółowych warunków przyłączenia podmiotów do sieci elektroenergetycznych, podmioty zaliczane do grup przyłączeniowych I-III i VI opracowują instrukcję ruchu i eksploatacji. Zgodnie z wymaganiem Rozporządzenia Ministra Gospodarki [15.24] z 25 września 2000 r. podmioty zaliczane do grup przyłączeniowych IV i V opracowują instrukcję eksploatacji. Instrukcje te powinny określać zakres, procedury i czynności związane z ruchem i eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci elektroenergetycznych. Powinny w instrukcjach być podane czasokresy badań okresowych dostosowane do warunków środowiskowych panujących w danym zakładzie. Omawiane instrukcje powinny być zatwierdzone przez Dyrektora Zakładu, co znacznie ułatwia prawidłową eksploatacje urządzeń w danym zakładzie.

Kwalifikacja budynków i pomieszczeń ze względu zagrożenia dla ludzi zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. [15.19]:
Budynki oraz części budynków stanowiące odrębne strefy pożarowe, określone jako ZL, zalicza się do jednej lub do więcej niż jedna spośród następujących kategorii zagrożenia ludzi:

·         ZL I – zawierające pomieszczenia przeznaczone do jednoczesnego przebywania ponad 50 osób nie będących ich stałymi użytkownikami, a nie przeznaczone dla przede wszystkim do użytku ludzi o ograniczonej zdolności poruszania się,

·         ZL II – przeznaczone przede wszystkim do użytku ludzi o ograniczonej zdolności poruszania się, takie jak szpitale, żłobki, przedszkola, domy dla osób starszych,

·         ZL III – użyteczności publicznej nie zakwalifikowane do do ZLI i ZL II,

·         ZL IV – mieszkalne, 

·         ZL V – zamieszkania zbiorowego, nie zakwalifikowane do ZLI i ZL II,

Bezpieczeństwo przeciwpożarowe zależy od prawidłowego doboru przekroju przewodów, doboru  zabezpieczeń oraz od warunków chłodzenia przewodów i aparatury. Bezpieczeństwo przeciwpożarowe sprawdzamy przez kontrolę stanu izolacji przez jej oględziny, przez pomiar jej rezystancji, przez sprawdzenie czy zabezpieczenia są prawidłowo dobrane do aktualnych warunków obciążeniowych i czy spełnione są warunki chłodzenia urządzeń nagrzewających się podczas pracy - czy otwory i kanały wentylacyjne są drożne i nie uległy zatkaniu. Skuteczność ochrony przeciwporażeniowej polepsza skuteczność ochrony przeciwpożarowej.